विज्ञान शिक्षक : ल मन राम water को फरमुला के हो ? राम: H, I, J, K, L, M, N, O विज्ञान शिक्षक: हैन water को फरमुला त H2O हुन्छ । राम: watet को फरमुला H देखि O सम्म हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन । By - Ananta Bhattarai

Posted By guest on Mon, Aug 11, 2014, 06:45 PM under आगन्तुकद्वरा पठाइएका with   0  &  0 

comments powered by Disqus